Thursday , 17 October 2019

Thiên Bảo Trà (Giá liên hệ)

Thiên bảo trà là sản phẩm đặc biệt của Thái Nguyên, cảm hứng lấy tên từ lễ hội văn hóa trà được tổ chức hàng năm tại Thái Nguyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*