Thiên Bảo Trà

350,000

Thiên bảo trà là sản phẩm đặc biệt của Thái Nguyên, cảm hứng lấy tên từ lễ hội văn hóa trà được tổ chức hàng năm tại Thái Nguyên

Danh mục: